Præsentation

Nærvær og empati træning til hospicemedarbejdere

 

Formål

I arbejdet med livstruede syge og døende er sundhedsprofessionelle ofte dem, der kommer tættest på al den lidelse, der opstår i forbindelse med at være ved at dø. 

Det betyder, at man i sit arbejde er konfronteret med både fysisk, følelsesmæssig, social og eksistentiel lidelse hos patienter og pårørende. 

Konstant at være konfronteret med lidelse kan medføre en ’overinvolvering’ og dermed en følelse af magtesløshed, der kan føre til stress og udbrændthed. Hermed bliver man udsat for ’empati-udmatning’, som det kaldes, når man ikke længere formår at sætte sig ind i patienter og pårørendes livssituation. 

Hospice-medarbejdere er derfor i risikogruppe for mentale sundhedsudfordringer, da arbejdet med døende kan være mentalt og emotionelt belastende. Det tyder derfor på, at det er af stor vigtighed at styrke hospicemedarbejderes evne til at reagere empatisk og at udvise indlevelse, uden at det fører til empati-udmattelse.

Ud fra denne erkendelse har vi tilrettelagt et træningsprogram, der styrker det at være nærværende og udvise empati uden at det i så høj grad belaster den sundhedsprofessionelle personligt. 

På baggrund af bevillinger fra Velliv og Aase og Ejnar Danielsens Fond har Foreningen Nærvær omkring Døende sammen med Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet igangsat et forskningsprojekt, hvor vi tester et specialudviklet træningsprogram, som sigter mod at forebygge stress og udbrændthed hos hospice medarbejdere. Projektets værtsinstitution er Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.

 

Nærvær og empati/compassion træning

empatiForskningsprojektet bygger på to kendte og evidensbaserede interventioner – Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) og compassion træning. Forskning inden for andre sundhedsrelaterede områder har vist, at begge metoder hver især har vist sig virksomme i forhold til at mindske stress, håndtere smerte og forbygge depression. 

Træningsprogrammet er tilpasset hospicemedarbejderes arbejdsforhold, der kræver, at man kan forholde sig indfølende til andre menneskers smerte og lidelse. Derfor indeholder træningen et centralt element af medfølelse.

Når man arbejder med døende, trækker man ofte på sine personlige ressourcer for at udvise nærvær og medfølelse. Ved at lære at forholde sig til lidelse fra et alment menneskeligt perspektiv og opøve evnen til at centrere sig i sin medfølelse, forøger denne træning den enkeltes ressourcer samtidigt med, at man lærer at forholde sig mere hensigtsmæssigt til den lidelse, som man bevidner. 

Udfører man træningen, forventes det at medvirke til at forebygge stress, udbrændthed, psykisk sygdom og sygefravær. Der arbejdes ud fra hypotesen om, at mødet med lidelse kan håndteres, så den virker mindre mentalt belastende. Dette sker konkret ved at træne en venlig opmærksomhed på tanker, følelser og kropsfornemmelser. Herigennem kan evnen til at forblive nærværende og medfølende styrkes, også i svære eller belastende situationer.

 

Træningsprogrammet

empatiTræningsforløbet udgøres af et MBSR-forløb med ekstra compassion øvelser. Det er struktureret som et MBSRforløb med 8 ugers træning. Man mødes en gang ugentlig på hospicet til undervisning og mindfulness og compassion øvelser, suppleret med en fuld dag (6 timer) i stilhed med guidede øvelser. Dertil kommer de daglige hjemmeøvelser, som fortsætter efter forløbet er afrundet. 

Den ugentlige undervisning vil være 3 timer suppleret med hjemmeøvelser (mindfulness og compassion), der tager 30-45 min hver dag. Kombinationen af mindfulness og compassion har til hensigt at styrke hospicemedarbejdernes indlevelsesevne og etablere grundlaget for at reagere med nærvær, empati og medfølelse over for både den døende, de pårørende og sig selv.  

Det tilpassede træningsprogram bliver testet og evalueret blandt hospicemedarbejdere på fire hospices, der er spredt geografisk. Skt. Lukas Hospice i Region H og Hospice Djursland i Region Midt bliver de første deltagere. Efterfølgende testes programmet på yderligere to hospices.

Træningen vil foregå med 10-16 deltagere fra hvert hospice med to MBSR undervisere, hvoraf den ene og gennemgående er certificeret fra Center of Mindfulness, University of Massachusetts’ Medical School.

 

Forskningsmetoder

empatiForskningsprojektet er tværfagligt og kombinerer kvantitative og kvalitative metoder. 

Den kvantitative del består af en spørgeskemaundersøgelse, der finder sted i starten og slutning af forløbet. Det giver mulighed for at evaluere træningens indflydelse på stressniveau, resiliens og arbejdsevne.

Den kvalitative del består af observationer under selve træningsforløbet og af interview med hver enkelt deltager. Efter endt forløb foretages også et fokusgruppeinterview, hvor det samlede udbytte diskuteres. 

Kombinationen af metoderne giver indblik i deltagernes viden, holdninger og erfaringer, samt hvordan de lærer andre måder at omgås de udfordringer, de møder i forbindelse med at arbejde med døende og deres pårørende. 

Forskerne har tilknytning til Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet og til Interacting Minds Centre, Aarhus Universitet.

Ph.d. Hanne Bess Boelsbjerg arbejder som kvalitativ forsker med erfaringer fra det palliative felt.

 

Fremtidige perspektiver

Resultatet af selve undersøgelsen vil blive anvendt som baggrund for et større tværfagligt projekt, som skal afprøve og tilpasse træningsprogrammet yderligere ud fra deltagernes erfaringer. Resultaterne vil desuden blive publiceret i videnskabelige tidsskrifter samt blive præsenteret på en konference, som forskningsprojektet er med til at indbyde til. 

Den langsigtede plan er, at programmet kan udbydes til alle grupper af sundhedsprofessionelle, som er i kontakt med døende og/eller deres pårørende. 

Derudover er intentionen at udvikle et træningsprogram tilpasset pårørende til døende og kronisk syge, da de i stigende grad inddrages i plejen. Herved kan den lidelse, der opleves som pårørende, forhåbentlig imødekommes under selve forløbet, fremfor at forårsage belastninger, der ellers først kan behandles efter, at den pårørende slipper sin rolle som omsorgsgiver.

Se eventuelt vores ressourcer for et endnu dybere indblik.